ادرس های گدام

افغانستان

سرک قصبه، کابل,
افغانستان

افغانستان

ده سبز، کابل ,
افغانستان

افغانستان

Sشیرخان بندر- کندوز ,
افغانستان

افغانستان

حیرتان- مزار شریف ,
افغانستان

پاکستان

چهارراه پیشته خاره ـ سرک رینگ رود- پیشاور
پاکستان