ما مهیا کننده یک محیط کاری فعال میباشیم که در این محیط یک کارمند بتواند هم از همه توانایی های تخصصی خود کار‌گیرد و هم از امتیازات زحمات خود مستفید گردد.ما بشکل دوامدار محیط کاری را برای بهبود بیشتر کار و استندرد سازی آن مورد ارزیابی قرار میدهیم تا توانسته باشیم مشکلات و موانع کاری و جانبی را از سر راه برداشته و زمینه موفقیت ها را فراهم سازیم که در نتیجه کارمند نیز از نتیجه زحمات خود مستفید گردد.

ما متعهد به رویه همسان با تمامی تیم کاری خود بوده و تشویق و احترام و امتیازات متناسب برای شان قایل میگردیم. محیط کار درین نهاد بر اساس احترام متقابل، ساختار مدیریتی، فرهنگ تخصص گرایی و ارزش های

انسانی بنا نهاده شده است. شما میتوانید در بخش های ذیل درخواستی های خود را برای ما بفرستید:

در حال حاضر جایه خالی

  • د فتر جبهه / پذیرش از مدیریت

  • فروشها

  • فروش دستیاران پشتیبانی ازهماهنگ کننده

  • بازاریابی

  • مالی / حساب

  • رانندگان

ططریقه ارسال خاص سوانح تان به گونه باید باشد که شما آنرا به فارمت پی‌دی‌اف تبدیل نموده و از طریق ایمیل info@seyyam.netبرای ما بفرستید ,قابل یاد آوری است که شما عنوان پست را که درخواست میدهید در عنوانی ایمیل خود ذکر کنید تا برای ما قابل تایید قرار گیرد، البته برای فرصت های بیشتر کاری میتوانید بشکل دوامدار وب سایت ما را تعقیب نمایید